「Hung Kuen」related results Master (18) Gym (0) Post(1)
0 Masters ‧ 2 Apprentices ‧ 4 Likes
 
0 Masters ‧ 2 Apprentices ‧ 3 Likes
 
1 Masters ‧ 1 Apprentices ‧ 3 Likes
 
0 Masters ‧ 1 Apprentices ‧ 4 Likes
 
0 Masters ‧ 2 Apprentices ‧ 2 Likes
 
1 Masters ‧ 0 Apprentices ‧ 2 Likes
 
1 Masters ‧ 0 Apprentices ‧ 2 Likes
 
0 Masters ‧ 1 Apprentices ‧ 1 Likes
 
0 Masters ‧ 0 Apprentices ‧ 1 Likes
 
0 Masters ‧ 0 Apprentices ‧ 1 Likes
 
0 Masters ‧ 0 Apprentices ‧ 0 Likes
 
0 Masters ‧ 0 Apprentices ‧ 0 Likes
 
0 Masters ‧ 0 Apprentices ‧ 0 Likes
 
0 Masters ‧ 0 Apprentices ‧ 0 Likes
 
0 Masters ‧ 0 Apprentices ‧ 0 Likes
 
0 Masters ‧ 0 Apprentices ‧ 0 Likes
 
【分享】
呢條片好幾年前已經睇過
覺得老伯身手好靈活
原來係台灣地區的洪拳師傅 張克治
香港都有好多好好既洪拳師傅嫁!
香港洪拳師傅: https://ctold.com/user/search?s=5&